VVOB, UNICEF, và các đối tác quốc tế đồng hành cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam phát triển chương trình giáo dục mầm non mới » 3

Đại diện VVOB trình bày về phương pháp Đẩy mạnh giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Đại diện VVOB trình bày về phương pháp Đẩy mạnh giáo dục lấy trẻ làm trung tâm


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });