VVOB, UNICEF, và các đối tác quốc tế đồng hành cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam phát triển chương trình giáo dục mầm non mới » 2

Những chia sẻ tại hội thảo là những đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng chương trình GDMN mới của Bộ GD&ĐT trong thời gian tới

Những chia sẻ tại hội thảo là những đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng chương trình GDMN mới của Bộ GD&ĐT trong thời gian tới


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });