Sean-Yang,-Director-of-Huaw » Sean-Yang,-Director-of-Huaw

Sean Yang, Giám đốc Văn phòng An ninh mạng và bảo đảm quyền riêng tư toàn cầu của Huawei

Sean Yang, Giám đốc Văn phòng An ninh mạng và bảo đảm quyền riêng tư toàn cầu của Huawei


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });