2 » 2

Chú trọng vào đầu tư cơ sở, vật chất tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp Amway đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Chú trọng vào đầu tư cơ sở, vật chất tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp Amway đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });