Nỗ lực xây dựng các Bản sao thông minh trong ngành với kết nối thông minh » Ảnh chụp Màn hình 2020-09-25 lúc 06.30.31

David Wang, Giám đốc Điều hành Huawei kiêm Chủ tịch Hội đồng Đánh giá Đầu tư, công bố các giải pháp kết nối thông minh cho mọi tình huống

David Wang, Giám đốc Điều hành Huawei kiêm Chủ tịch Hội đồng Đánh giá Đầu tư, công bố các giải pháp kết nối thông minh cho mọi tình huống


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });