Huawei ra mắt hệ thống cung cấp điện thế hệ mới PowerPOD 3.0 » 1 copy

Ông Fei Zhenfu, CTO của Đội ngũ phát triển Cơ sở Trung tâm Dữ liệu Huawei Huawei (Huawei Data Center Facility Team)

Ông Fei Zhenfu, CTO của Đội ngũ phát triển Cơ sở Trung tâm Dữ liệu Huawei Huawei (Huawei Data Center Facility Team)


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });