Hàng loạt doanh nghiệp bên thứ ba tăng trưởng ấn tượng hơn cả mảng bán lẻ của chính Amazon trong 2 ngày Amazon Prime Day 2021 » Chỉ trong 2 ngày 21 và 22_6, Amazon Prime Day 2021 đã mang đến mức tăng trưởng ấn tượng cho các doanh nghiệp bên thứ ba hoạt động trên Amazon

Chỉ trong 2 ngày 21 và 22_6, Amazon Prime Day 2021 đã mang đến mức tăng trưởng ấn tượng cho các doanh nghiệp bên thứ ba hoạt động trên Amazon


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });