Giới thiệu Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II tại Vườn quốc Gia Bạch Mã » Các-d-i-bi-u-và-khách-m-i-c

Các đại biểu và khách mời cùng thực hiện lễ giới thiệu Dự án TTCHG2

Các đại biểu và khách mời cùng thực hiện lễ giới thiệu Dự án TTCHG2


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });