Đổi mới sáng tạo đang định nghĩa lại năng lượng » image001

Huawei giới thiệu các giải pháp tại Đại hội Năng lượng Thế giới 2019 với chủ đề 'Đổi mới sáng tạo đang định nghĩa lại Năng lượng'

Huawei giới thiệu các giải pháp tại Đại hội Năng lượng Thế giới 2019 với chủ đề ‘Đổi mới sáng tạo đang định nghĩa lại Năng lượng’


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });