Đổi mới sáng tạo vì một Châu Á – Thái Bình Dương Kỹ thuật số » 1 copy

Ông Ken Hu, Chủ tịch luân phiên của Huawei phát biểu tại Huawei APAC 2022.

Ông Ken Hu, Chủ tịch luân phiên của Huawei phát biểu tại Huawei APAC 2022.


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });