H1 » H1

Ông Nguyễn Phương Sơn – Giám đốc Đối ngoại Công ty Amway Việt Nam nhận Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế do ông Trương Quốc Cường - Thứ Trưởng Bộ Y Tế và Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ Tịch Hội Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng trao tặng.

Ông Nguyễn Phương Sơn – Giám đốc Đối ngoại Công ty Amway Việt Nam nhận Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế do ông Trương Quốc Cường – Thứ Trưởng Bộ Y Tế và Ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ Tịch Hội Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng trao tặng.


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });