Các-sinh-viên-du-c-th-c-hàn » Các-sinh-viên-du-c-th-c-hàn

Các sinh viên được thực hành trên hệ thống PACs hiện đại từ GE Healthcare

Các sinh viên được thực hành trên hệ thống PACs hiện đại từ GE Healthcare


Gửi một phản hồi



  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });