Ð-i-di-n-ÐHYDTPHCM,-GE-Heal » Ð-i-di-n-ÐHYDTPHCM,-GE-Heal

Đại diện ĐHYDTPHCM, GE Healthcare, TD Medical cắt băng khánh thành Đơn vị đào tạo PACs và siêu âm

Đại diện ĐHYDTPHCM, GE Healthcare, TD Medical cắt băng khánh thành Đơn vị đào tạo PACs và siêu âm


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });