_nh-1 » _nh-1

Bà Nguyễn Trần Hoàng Yến, Giám đốc Bán hàng toàn quốc của Công Ty Nestlé Việt Nam lên nhận bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động từ Ban tổ chức

Bà Nguyễn Trần Hoàng Yến, Giám đốc Bán hàng toàn quốc của Công Ty Nestlé Việt Nam lên nhận bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động từ Ban tổ chức


Gửi một phản hồi



  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });