“Taiwan Excellence” tri ân, động viên khích lệ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch » Taiwan Excellence hỗ trợ hoa quả cứu trợ và tri ân đội ngũ bác sĩ tuyến đầu chống dịch (2)

Taiwan Excellence hỗ trợ hoa quả cứu trợ và tri ân đội ngũ bác sĩ tuyến đầu chống dịch (2)


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });