Ứng dụng BAEMIN nối dài “Hành trình xanh” bền vững tại Việt Nam » Talkshow-_Sáng-ki-n-gi-m-nh

Talkshow -Sáng kiến giảm nhựa trong ngành bán lẻ và dịch vụ

Talkshow -Sáng kiến giảm nhựa trong ngành bán lẻ và dịch vụ


Gửi một phản hồi  $('#feature2').cycle({
    fx:   'scrollRight', 
    timeout: 8000,
    delay: -4000 
  });
  $('#feature1').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 8000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#latest').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 3000, 
  		delay: -1000 
  });
  $('#leading').cycle({
    fx:  'fade',
    timeout: 6000, 
  		delay: -4000 
  });
  $('#large_banner').cycle({
    fx:  'scrollDown',
    timeout: 6000, 
    delay: -4000 
  });
  $('#long_banner').cycle({
    fx:   'turnRight',
    timeout: 8000, 
    delay: -8000 
  });